Clergy

Rev. Fr. C.G. Thomas, Vicar

Rev. Fr. Diju Skariah